ترانه ی کودکانه مداد رنگی ،من با مداد رنگیام/می‌خوام یه جنگل بکشم/جنگل اگر خط خطی شد/می‌شینم از اول بکشم/می‌خوام یه جنگل بکشم/یه جنگل سبز و قشنگ/پُر از درخت‌های بلند/پُر از گل‌های رنگارنگ ...