آموزش رومیزی با چرم مصنوعی در برنامه ژین و ئه وین از سیما مرکز کردستان