آموزش قلمه زدن کاکتوس ها توسط خانم ارمغانی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس