توضیحات پرفسور علی کرمی با موضوع محصولات دستکاری شده ی ژنتیکی-تراریخته-GMO- توصیه میکنم حتما نگاه کنید و به دیگران هم پخش کنید.