خداوند پاداش نیکو کاری و خیر خواهی را از جایی که گمان نمیبری میدهد .