در این ویدئو چگونگی تشکیل مولکول های آب در روی کره زمین مورد بررسی قرار می گیرد....