چرا دشمن شخصیتهای انقلابی و شخصیت انقلابها را ترور می کند