موضوع پیشنهادی بهنوش بختیاری برای ماه عسل پرداختن به مشکلات مربوط به ترنس ها و مساله خودکشی است.