به این شهر (مکّه) سوگند ، در حالى که تو در این شهر ساکن هستى ، به پدر، و فرزندى که پدیدآورد، سوگند ، همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم ، آیا مى‏پندارد که هرگز احدى بر او قدرت ندارد؟ مى‏گوید: مال فراوانى تباه کردم ، آیا گمان مى‏کند احدى او را ندیده است؟ ... تفسیر آیات 1 تا 7 سوره بلد توسط استاد قرائتی