آیا آفرینش شما سخت‏تر است یا آسمانى که او بنا کرده؟ سقفش را برافراشت و آن را استوار ساخت ، شبش را تیره و روزش را روشن گرداند ... تفسیر آیات 27 تا 33 سوره نازعات توسط استاد قرائتی