در شهر زیبای اصفهان بناهای تاریخی متعددی وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند.