آموزش روش اندازه گیری در خیاطی توسط خانم آریایی در بخش هنری برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.