صحبت های جالب یکی از معلم های دعوت شده به برنامه خندوانه ویژه روز معلم درباره اهمیت پژوهش و نقشی که جشنواره های بزرگ و معتبر علمی- دانش آموزی مثل خوارزمی ، تبیان ، ابن سینا و دانشگاه شهید بهشتی در این حوزه می توانند ایفا کنند