کلیپ کوتاهی از سخنان رهبری در مورد نیروی انتظامی که باید نشان دهد مقتدر است و اقتدار به معنای بی رحمی نیست 95/02/19