صحبت های اشک اور یک مادر سالمند از فراموش کردن فرزندانش ، از بی وفایی فرزندانش و ...