با کم و زیادش بنده صد بار گفتم نمی شود به امریکا اعتماد کرد حالا دارد کاملا روشن می شود .