نقش خداوند در ازدواج و تشکیل خانواده و همچنین ماجرای ازدواج یک جوان از زبان خودش و نقش خداوند در این ازدواج در برنامه خانه آرام من با حضور دکتر خسروی.