مدح خوانی مولی موحدین حضرت علی علیه السلام با نوای گرم صابر خراسانی .