حضور در خانه سالمندان و نشستن پای صحبت های پدرانی که تنها آرزویشان دیدار فرزندانشان هست.