ما پیروزیم، ما قدرتمندیم، ما می توانیم پیش برویم، ما می توانیم پرچم اسلام را نگه داریم. خدا این توان را به این ملت داده است. این ملت یک ملت نمونه است.