آدمای عاقل ترجیح میدن با شرافت بمیرن .. کاری از mortex