کلیپی از بمباران بلندی ه ای غرب القریتین برای پیش روی بیشتر نیروهای مقاومت به سمت دیرالزور