شوخی جالب احسان کرمی با امیر علی نبویان و عکس العمل های فوق العاده جالب و متفاوت جناب خان به این موضوع