آن سوی گذرگاه های صعب العبور،درروستای دورافتاده ای دردل کوهستان های مابین استان خوزستان ولرستان، کودک ده ساله ای زندگی میکند که درس وکتاب ومدرسه رادوست می دارد،اما رود خروشانی که نعره کشان ازمیانه ی دهشان می گذرد آرزوی اورابه افقی دیگر نمی برد. خانه اش این سوی رودخانه است ومدرسه اش در آن سو؛ وهیچ پلی وجود ندارد که دو سوی رودخانه را به هم پیوند زند... ما، دست به دست هم "پل دانش" را برایش میسازیم