اتحاد و خوش و بش رزمندگان حزب الله با نیروهای نظامی روس