رپ فارسی با نام «زهی خیال محال» تقدیم به مدافعان حرم خواننده: زهی .