مجموعه کمدی « تئاتر در صحنه » با هنرمندی آقا رشید ، در این قسمت آقا رشید در بیمارستان بستری می شود و با شیطنت هایی که انجام میدهد همه را به خنده وا میدارد