ترانه ی زیبای ضیافت با صدای ناصر عبدالهی، من خودمم نه خاطره. منظره ام نه پنجره من یه هوای تازه ام. نه انعکاس هنجره میخوام سکوت کوچه رو. ترانه بارون بکنم دلارو به ضیافت ترانه مهمون بکنم