به کلیه ی عنصرهای تشکیلات کوتیکولی و کرک هایی که در سطح بشره دیده می شوند، ضمائم بشره ای اطلاق می شود. موها یا کرک ها اعم از تک یاخته ای و یا چند یاخته ای که در بشره یا همان اپیدرم دیده می شوند، از بشره منشأ می گیرند. این موها را اصطلاحاً تریکوم trichomes می نامند.