اجرای زنده سنتی ترانه " به سویم آمدی " در کنسرت کداگن هال لندن.