ماده اصلی داروهای سی لاکس، سینالین و شربت سناگل برگ سنا می باشد ...