بازخوانی یکی از پرونده های غرب پیرامون فتنه 88 و شبهه دخالت نیروهای حزب الله لبنان در ایام فتنه 88 و تصویر معروفی که در ماجرای تعطیلی ستاد قیطریه به نام «حسین منیف اشمر» دست به دست می‌ شد / بخش اول