سرود شاد یا محمد با اجرای گروه سرود نسیم قدر ویژه ولادت پیامبر اعظم، ای خیالت بهشت راز آلود کاش جانم قَرینِ جانت بود/چون تو در حُسنِ خلق لُطفِ نظر در جهان کس ندید و کس نشنود...