اجرای سرود زیبای پیامبر مهربان توسط گروه همخوانی محراب، از نور حسن محمد، چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش، عالم یکسر شده گلشن، یا محمد، یا محمد ...