اجرای زنده سنتی ترانه " خراسان " در کنسرت کداگن هال لندن.