اجرای زنده سنتی "یا مصطفی" در کنسرت کداگن هال لندن.