ای که یادت از همه پیر و جوان دل میرباید، به هوای کوی تو هر لحظه دل پرمیگشاید، هم امید قلبی، هم پناه جانی، نور مطلق زمین و آسمانی ... اجرای زنده سنتی ترانه تمام فارسی "جان جانان" در کنسرت کداگن هال لندن ۲۰۱۵ شعر از استاد بابک رادمنش