اجرای زنده سنتی ترانه عربی "سوگواری" Lament در کنسرت کداگن هال لندن ۲۰۱۵.