انیمیشن آموزشی نیروی انتظامی درمورد دیدن موارد مشکوک و اطلاع رسانی سریع آنها به پلیس .