به جون مادرت، آقا فدا سرت، اگه میخنده عالمی به حال نوکرت، اگه برا حرم نرفتنه مقدرت، آقا فدا سرت، تویی فقط تموم دلخوشیه نوکرا ، هوای شور و مستیه هوای روضه ها... مداحی جانسوز با نوای حمید رضا علیمی