کودکان در هر سن و سال و موقعیتی بازی کردن را دوست دارن اما نکته ی طلایی اینکه کودک هر چه بیشتر بخندد کمتر وقت گریه کردن پیدا می کند ....