عرق کاکوتی برای تقویت دستگاه گوارش مفید و ضد انگل است. بقیه خواص عرق کاکوتی را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.