عرق زالزالک یا کیالک طبیعتی سرد دارد و برای تنظیم فشار خون و غلظت خون مفید است. بقیه خواص عرق کیالک را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.