آموزش نگهداری، تکثیرو پیوند کاکتوس ها توسط مهندس بهادری فر برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.