طبیعت تربچه گرم و خشک است و خوردن تخم ترب محرک اشتهاست.