ترانه ی کودکانه با موضوع روزه، ساعت کم حواس من دیشب/زنگ زد بی امان و یکباره/خانه تاریک بود ومن در خواب/پا شدم زود مثل فواره ...