از عرق شوید برای پایین آوردن فشار خون خصوصا چربی خون استفاده می کنند. بقیه خواص عرق شوید را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.