روزنه ها در برگ تمام گیاهان عالی(نهاندانگان و بازدانگان) و بیشتر گیاهان پست(خزه ها و سرخس ها) به استثنای گیاهان غوطه ور در آب و علف جگری ها مشاهده می شوند. در نهاندانگان و بازدانگان روزنه ها در اغلب بخش های هوایی حتی در اندام های غیر برگی مثل گل و ساقه ها وجود دارند ولی چنین روزنه هایی در برخی موارد ممکن است نقشی نداشته باشند