آموزش تکنیک رنگ آمیزی روی مجسمه های پلی استر در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس