آموزش دوخت لباس کشی توسط خانم شکری در بخش هنری برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.